Įstatai

NORVEGIJOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS
ĮSTATAI
 

I Bendroji Dalis

 1. Oficialus organizacijos pavadinimas – “Norvegijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga” (NLJS), “Litauisk Ungdomsforening i Norge” norvegų kalba, “Lithuanian Youth Society in Norway” anglų kalba.
 2. NLJS yra finansiškai nepriklausoma, nepolitinė, pelno nesiekianti savanoriška, savarankiška jaunimo organizacija.
 3. NLJS yra Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos dalis (PLJS).
 4. Lietuvių, norvegų ir anglų– oficialios NLJS kalbos.
 5. Šiuose įstatuose vartojami trumpiniai:
  5.1. Norvegijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga – NLJS;
  5.2. Norvegijos Lietuvių Bendruomenė – NLB;
  5.3. Norvegijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos nariai – Nariai;
  5.4. Norvegijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdyba – Valdyba;
  5.5. Norvegijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos visuotinis suvažiavimas – Suvažiavimas.
 6. NLJS veikla grindžiama teisėtumo, pagarbos žmogaus teisėms, demokratijos, sąžiningumo ir kolegialumo principais.

II Tikslai

 1. Atstovauti Norvegijoje gyvenantį aktyvų lietuvių kilmės jaunimą.
 2. Skatinti Lietuvos jaunimą siekti kokybiško ir efektyvaus bendravimo ir bendradarbystės.
 3. Puoselėti ir teigiamai atstovauti Lietuvą, lietuvių kalbą ir lietuvišką kultūrą.
 4. Prisidėti prie Lietuvos ir Norvegijos tarpusavio santykių puoselėjimo.

III NLJS uždaviniai

 1. Organizuoti, vykdyti ir dalyvauti švietėjiškuose ir kultūriniuose bei visuomeniniuose projektuose.
 2. Kaupti ir platinti jaunimui aktualią informaciją.
 3. Įgyvendindama savo tikslus, bendradarbiauti su kitomis panašaus pobūdžio Lietuvos ir užsienio jaunimo organizacijomis ir valstybinėmis institucijomis bei žiniasklaidos priemonėmis.
 4. Skleidžiant informaciją, formuoti teigiamą nuomonę apie Lietuvą ir lietuvius.

IV NLJS nariai

 1. Narys – Norvegijoje gyvenantis save lietuviu laikantis 16 – 35 m. fizinis asmuo,  išreiškęs norą tapti NLJS nariu. Sulaukus 35 m. amžiaus Nariai yra skatinami tapti NLB nariais.
 2. Narys turi teisę:
  2.1.dalyvauti NLJS veikloje ir gauti informaciją apie jos veiklą;
  2.2.rinkti ir būti renkami į NLJS valdančius organus;
  2.3.dalyvauti, siūlyti nutarimus ir balsuoti Suvažiavime bei dalyvauti Valdybos susirinkimuose;
  2.4.prašyti paramos savo iniciatyvoms, atitinkančioms NLJS tikslus;
  2.5.savo noru atsisakyti narystės.
 3. Narių pareigos:
  3.1. Narys privalo laikytis NLJS Įstatų, Valdybos ir Suvažiavimo nutarimų;
  3.2. aktyviai dalyvauti, įgyvendinant NLJS Įstatuose numatytus tikslus;
  3.3. atstovauti Norvegijoje gyvenantį Lietuvos jaunimą viešosiose Norvegijos, Lietuvos ir kitų valstybių organizacijose ir institucijose.
 4. Narystės netenkama, jei Narys:
  4.1. nesilaiko NLJS Įstatų arba piktnaudžiauja nario teisėmis arba kitaip veikia prieš NLJS;
  4.2. nevykdo Įstatuose nurodytų Nario pareigų.
 5. NLJS neatsako už jos narių poelgius ar išsakytą nuomonę ir atvirkščiai.

IV NLJS valdymas

 1. Suvažiavimas – aukščiausias NLJS valdymo organas.
 2. Suvažiavimo metu nutarimai priimami paprastąja delegatų balsų dauguma, išskyrus įstatuose nurodytas išimtis.
 3. Suvažiavimas:
  3.1.slaptu balsavimu išrenka Valdybą iš NLJS Narių vienerių metų kadencijai;
  3.2.svarsto ir tvirtina pusmetinius/metinius veiklos planus;
  3.3.išklauso, svarsto ir tvirtina metinę Valdybos ataskaitą;
  3.4.sprendžia klausimus dėl Narių pašalinimo;
 4. Ne daugiau kaip 1/3 Suvažiavimo delegatų balsų gali būti per įgaliojimus.
 5. Neeilinis Suvažiavimas šaukiamas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/2 paskutinio eilinio suvažiavimo dalyvaujančių narių, Valdybos iniciatyva ar atsistatydinus bent 1/2 Valdybos narių. Suvažiavimas šaukiamas ne vėliau nei 6 savaitės nuo pareikalavimo.

V. NLJS Valdyba

 1. Valdybą sudaro mažiausiai Pirmininkas, Sekretorius ir Iždininkas.
 2. Ne Suvažiavimo metu, sprendimus ir nutarimus savo kompetencijos ribose vykdo Valdyba.
 3. Valdyba sprendimus priima Valdyboje dalyvaujančių narių balsų dauguma.
 4. Valdyba:
  4.1.vykdo Suvažiavime priimtus nutarimus;
  4.2.atstovauja NLJS;
  4.3.renka Pirmininką;
  4.4.rūpinasi NLJS lėšų tvarkymu ir tikslingu jų panaudojimu;
  4.5.šaukia Suvažiavimą ne rečiau kaip 1 kartą per metus;
  4.6.skelbia Nariams Suvažiavimo nutarimus ir Valdybos posėdžių protokolus.
 5. Valdybos posėdžius Pirmininkas šaukia ne rečiau nei 1 kartą per 2 mėnesius.
 6. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų; tokiu atveju Valdyba priima naują narį.
 7. Esant ypatingoms aplinkybėms, Pirmininkas turi teisę įgalioti kitą Valdybos narį jį atstovauti.

VII Pirmininkas

 1. Pirmininkas yra NLJS vadovas, atsakingas už organizacijos veiklą.
 2. Pirmininką vienerių metų kadencijai renka Valdyba. Tas pats asmuo negali būti Pirmininku daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
 3. Pirmininkas:
  3.1. suderinęs su Valdyba šaukia Suvažiavimą, Valdybos posėdžius;
  3.2.atsakingas už Suvažiavimo, Valdybos sprendimų įgyvendinimą;
  3.3.Suvažiavimui pateikia NLJS  metinę veiklos ataskaitą;
  3.4.palaiko ryšius su kitomis lietuvių jaunimo sąjungomis ir organizacijomis;
  3.5.kartu su iždininku, kuris vykdo buhalterinę apskaitą, atsako už tinkamą NLJS lėšų panaudojimą ir pateikia metinę ataskaitą.
 4. Pirmininkas gali būti šalinamas iš pareigų Valdyboje dalyvaujančių narių balsų dauguma ar 1/5 Narių iniciatyva už negalėjimą ar nesugebėjimą atlikti savo funkcijų.

VII NLJS Finansai

 1. NLJS lėšas sudaro:
  1.1.savanoriški Narių įnašai;
  1.2.asmenų ar kitų organizacijų dovanotos ar programoms vykdyti skirtos lėšos;
  1.3.įplaukos iš NLJS organizuojamų renginių;
  1.4.kitos teisėtos lėšos.
 2. Lėšos naudojamos šiuose įstatuose apibrėžtai veiklai vykdyti.

VII Įstatų pakeitimai ir papildymai

 1. Įstatai keičiami ne mažiau kaip 2/3 Suvažiavime dalyvaujančių delegatų balsų dauguma.
 2. Įstatų keitimo projektą gali teikti Narys, surinkęs ne mažiau kaip 10 Narių parašų, raštu.
 3. Įstatų pakeitimai įsigalioja Suvažiavimui patvirtinus.

VIII Likvidavimas

 1. NLJS likviduojama Suvažiavimo sprendimu priimtu 2/3 delegatų balsų dauguma.
 2. Visas turtas ir lėšos yra perduodami PLJS.

Įstatai priimti ir patvirtinti Visuotiniame Norvegijos lietuvių jaunimo Susitikime, 2012 m. balandžio 29 d. Osle.