Vedtekt

VEDTEKT AV LITAUISK UNGDOMSFORENING I NORGE

I Generell del

1. Det offisielle navnet av organisasjonen er Norvegijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga på litauisk, Litauisk Ungdomsforening i Norge på norsk og  Lithuanian Youth Association in Norway på engelsk.
2. LUFN er finansielt uavhengig, upolitisk, ideell, frivillig, selvstendig ungdomsorganisasjon.
3. LUFN er en del av Verdens Litauisk Ungdomsforening (The World Lithuanian Youth Association (WLYO))
4. Det offisielle språket av LUFN er litauisk, norsk og engelsk.
5. Følgende forkortelser er brukt i vedtekten:
5.1 Litauisk Ungdomsforening i Norge – LUFN
5.2 Litauisk Forening i Norge – LFN
5.3 Medlemmer av Litauisk Ungdomsforening i Norge – Medlemmer
5.4 Styringsutvalg av Litauisk Ungdomsforeningi Norge – Styringsutvalg
5.5 Fellessamling av  Litauisk Ungdomsforening i Norge – Samling
6. LYANs aktivitet er basert på lovlighets, respekts for menneskerettigheter, demokratiets, ærlighets og samarbeids prinisiper.

II Mål

1. Representere aktiv ungdom med litauisk bakgrunn som bor i Norge.
2. Oppmuntre litauisk ungdom for å nå god kvalitet og efektiv kommunikasjon og samarbeid.
3. Representere Litauen i postivt lys, fostre litauisk språk og kultur.
4. Bidra til oppfostring av gjensidig forhold mellom Litauen og Norge.

III Oppgaver til LUFN

1. Organisere og delta i utdannings, kulturelle og sosialle prosjekter og å iverksette dem.
2. Samle og spre informasjon relevant til ungdom.
3. Ved å iverksette oppgaver, samarbeide med liknende litauiske og utenlandske ungdomsorganisasjoner, statlige institusjoner og media.
4. Ved å spre informasjon formulere positiv mening om Litauen og litauere.

IV LUFNs medlemmer

1. Et medlem er en fysisk person som bor i Norge og som betrakter seg som litauisk, er mellom 16 – 35 år, som har utrykket et ønske å bli medlem av LUFN. De medlemmene som har fylt ut 35 år er oppmuntret å bli medlemmer av LFN.
2. Medlem har rett til:
2.1. å delta i aktiviteter til LUFN og å få informasjon om aktivitetene;
2.2. å velge og være valgt til styrende LUFNs institusjoner;
2.3. å delta, foreslå avgjørelser, stemmer i Samlingen og delta i Styrevalgets møter;
2.4. å be om støtte for aktivitetene som samsvarer med LUFN mål;
2.5. å avvise medlemskap frivillig.
3. Medlems forpliktelser:
3.1. Medlem må forholde seg til LUFNs Vedtekten og bestemmelser vedatt av Styringsutvalget og Fellessamlingen;
3.2. å delta aktivt i iverksettelsen av mål til LUFNs vedtekt;
3.3. å representere litauisk ungdom som bor i Norge i offentlige norske, litauiske og andre landets organisasjoner og institusjoner.
4. Medlemskap kan være avlyst hvis et Medlem:
4.1. forholder seg ikke til LUFNs vedtekt, misbruke medlemskaps rettigheter eller virker på noen andre måter mot LUFN;
4.2. oppfyller ikke Medlemets forpliktelser som er nevnt i Vedtekten.
5. LUFN er ikke ansvarlig for medlemmenes oppførsel, uttrykte meninger eller omvendt.

V LUFNs styre

1. Forsamlingen er høyeste styrende organ.
2. Mens Forsamlingen pågår, avgjørelser er tatt av majoriteten av representantenes stemmer, unntatt untakene nevnte i Vedtekten.
3. Forsamlingen:
3.1. velger Styret av LUFN medlemmer for ett års styre;
3.2. diskuterer og vedtar ett halvt års/årlig plan av aktiviteter;
3.3. lytter til, diskuterer og bekrefter årlig Styrets rapport;
3.4. diskuterer kansellering av medlemskap tilfeller;
4. Ikke mer enn 1/3 av Forsamlingens representanter kan stemme med fullmakt;
5. Ektraordinær Forsamling er innkalt hvis ikke mindre enn 1/2 av den siste ordinær forsamlingens medlemmer krever det eller hvis 1/2 av Styrets medlemmer fratrer. Forsamlingen er innkalt ikke seinere enn 6 uker etter kravet.

VI LUFN Styringsutvalget

1. Styringsutvalget består av ikke mindre enn Formann, Sekretær og Regnskapsfører.
2. Utenfor Forsamlingens tid, løsninger og bestemmelser innenfor deres kompetanse området er vedtatt av Styringsutvalget.
3. Styringsutvalget vedtar bestemmelser ved flertall av stemmer av Styringsutvalgets deltakende medlemmer.
4. Styringsutvalget:
4.1. iverksetter bestemmelser vedtatt i Fellessamlingen;
4.2. representerer LUFN;
4.3. velger Formann;
4.4. tar vare på administrering av LUFNs budsjett og budsjettets målrettet bruk;
4.5. inkaller Forsamlingen ikke mindre enn en gang i året;
4.6. presenterer Forsamlingens bestemmelser og Styringsutvalgets rapport til Medlemmer;
5. Formann inkaller Styringsutvalget ikke mindre enn en gang i to måneder.
6. Medlem av Styringsutvalget kan fratre stillingen, men i dette tilfellet Styringsutvalget tilsetter et nytt medlem.
7. I spesielle tilfeller Formann har rett å autorisere et annet medlem av Styringsutvalget som hans/hennes representant.

VII Formann

1. Formann er en leder av LUFN, ansvarlig for organisasjonens aktivitet.
2. Formann velges for ett års periode av Styringsutvalget. Den samme person kan ikke være Formann mer enn to perioder på rad.
3. Formann:
3.1. etter avtale med Styringsutvalget innkaller Fellessamlingen og møter med Styringsutvalget;
3.2. er ansvarlig for iverksettelsen av Fellessamlingens og Styringutvalgets bestemmelser;
3.3. presenterer årlig LUFN aktivitet rapport for Forsamlingen;
3.4. opprettholder forhold med andre litauiske ungdomsforeninger og organisasjoner;
3.5. sammen med regnskapsfører som gjennomfører regnskapsmessig aktivitet er ansvarlig for riktig bruk av LUFNs midler og presenterer månedlig rapport.
4. Formanns stilling i Styringsutvalget kan være avlyst ved flertall medlemmets stemmer eller ved 1/5 Medlemmes initiativ for manglende kapasitet å gjennomføre sine funksjoner.

VIII LUFNs budsjett

1. LUFNs budsjett består av:
1.1. frivillig bidrag av Medlemmer;
1.2. midler donert av personer og andre organisasjoner for iverksettelser av program;
1.3. inntekt fra arrangementer organisert av LUFN;
1.4. annen lovlig inntekt.
2. Budsjettet er brukt for å gjennomføre aktiviteter nevnt i vedtekten.

IX Endringer og tilføyelser til vedtekten

1. Vedtekten er endret av ikke mindre enn 2/3 av representantenes som deltar i Forsamlingen flertall av stemmer.
2. Endringen i vedtekten kan være foreslått i skriftlig form av Medlemmet som har samlet ikke mindre enn 10 underskrift fra andre Medlemmer.
3. Endringer i vedtekten trer i kraft etter Forsamlingen bekrefter dem.

X Avvikling

1. LUFN kan være avviklet ved bestemmelsen av Forsamlingen med flertall av 2/3 representantenes stemmer.
2. Hele eiendom og budsjett gis bort til VLUF (Verdens Litauisk Ungdomsforening).
Vedtekten er mottatt og bekreftet i Generell forsamling av litauisk ungdom i Norge 29 april, 2012, Oslo.